İşte Ülgür Gökhan’ın Serdar Soydan’a AKFA’da Yaptığı Teknik Kıyaklar!

AK Parti Çanakkale Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu AKFA arazisi üzerine yapılmak istenen ve meclisten CHP’li üyelerin oylarıyla geçen Serdar Soydan’ın rant projesine resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı. Bugüne kadar siyasi olarak neden bu projeye hayır dediklerini tekrar ifade eden Ömercioğlu AKFA’da ki teknik usulsüzlüklere dikkat çekti. Teknik olarak dikkat çeken konuların başında ise verilen emsalle inşaat alanın %56 arttığına dikkat çeken Ömercioğlu şunları söyledi; “Söz konusu emsal düzenlemesi ile 0,45 emsal üzerinden brüt ve net emsal arasında 1700 m2 inşaat alan artmakta olup bu da net alanın %56 sına denk gelmektedir. Yani terklerden sonra toplam emsal yasal olmayan bir şekilde % 56 ya çıkarılmış olacaktır. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde 2 kat yüksekliği 6,50 mt olup asma katlı binalarda zemin kat en az 5,50 yapılır denmekte olup 11,50 mt Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre yaklaşık 4 kata isabet ekmektedir. Asma kat yapılmayacaksa 2 katlı binaya verilen bu yükseklik ileride yapılara kaçak asma kat yapma olanağı getirecektir, oysaki 2 kata uygun farklı fonksiyonlardaki yapı yükseklikleri de düşünülerek maksimum kat yüksekliği verilmelidir.”

İşte Ömercioğlu’nun AKFA ile ilgili olarak AK Parti grubu adına yaptığı itiraz;

Kıyı Kenar Şeridi ve içinde yer alan AKFA  meselesi bildiğiniz gibi uzun süredir şehrin gündeminde, konuyla ilgili olarak AK Parti gurubu adına daha önce rahatsızlıklarımızı ifade etmiştim. Demiştik ki; AKFA meselesi CHP’deki iki gurup arasındaki  pazarlıkların, ilişkilerin neticesidir. AKFA arazisinin asıl sahibi de olmasa dahi , aracı olan, içinde adı geçen CHP’liler buradan daha fazla rant elde edeceği şekilde bir imtiyaz talep etmektedir. AKFA projesinin farklı dönemlerde meclise getirilmesinin sebebi budur. Öyle ki bu talebin geri çevrilmesi, CHP içinde kayıkçı kavgasına dönüşmüştür. Hatırlarsınız 2014 yerel seçimlerinde Bir grup , Ülgür Gökhan’ın karşısındaki adayı desteklemiştir. Kavga etmelerini sonuçlarını siyaseten ödeyen bu ikili, meseleyi kavga ederek çözemeyeceklerini anlamış olmalılar ki, son dönemde basına da yansıdığı şekliyle “ilkeli birliktelik” adı altında bir araya gelmiş ve karşılıklı çıkarlarını kollayacak şekilde bir uzlaşmaya varmışlardır. Bu uzlaşmada ilk adımı atan ise AKFA arazisi ile bağı olan taraf olmuştur. CHP’de rüşvet, tehdit ve baskı ile gündeme gelen il ve ilçe seçimlerinde  İLKELİ  BİRLİKTELİK  adı verilen grubun istediği isimlerin seçilmesi için var güçleriyle çalışmışlardır, çıkan sonuçlar itibariyle de Ülgür Gökhan’ı mutlu eden ve sadakatini gösteren,tarafın ödülü ise AKFA için istediği imar değişikliğinin, bizzat Ülgür Gökhan tarafından meclise getirilmesi ile olmuştur. Meselenin siyasi boyutu kısaca bu şekildedir. Bugün ise AKFA arazisi üzerinde yapılmak istenen projeye teknik olarak neden karşı olduğumuzu ve belediyeye verdiğimiz meclis kararının iptalinin gerekçelerini sizlerle paylaşmak için bir araya geldik

Çanakkale ili, Merkez ilçe , Barbaros Mahallesi, kıyı kesiminde düzenlenen 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Plan notları Revizyonu Ocak  2018 Belediye Meclis toplantısında görüşülerek  2018/14 sayılı karar oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  Kabul edilen bu karar ile İmar komisyonunun raporunda  Eski Köy Hizmetleri alanı ile Kepez  Belediyesi sınırlarına kadar ulaşan  özel proje alanında  mevcut Nazım İmar Planı ve plan notlarının son yıllarda artan yatırım potansiyeli , üniversite ve turizm kenti olması,  hizmet sektörünün gelişmesi ve buna bağlı olarak artan kent nüfusu  ile hizmet ihtiyacında artış meydana gelmiştir, gerekçesi ile mevcut Nazım İmar Planı ve plan notları revizyonu  uygun görülmüş, yapılan görüşme  sonunda ise  Ocak 2018 meclisinde  2018/14 sayılı karar oy çokluğu ile

Alınan meclis kararının  iptali talebimizdir; Gerekçeleri ise,

1)Bahse konu bölgede zaten mevcut bir Nazım imar plan düzenlemesi 03.10.2007 tarih 196 sayılı Belediye meclis kararı ile yapılmış olup bu , düzenleme ile mevcut planlama bölgesindeki parsellerin %80 ine bu plan hükmünde yapılaşma izinleri verilmiş olup yapılaşma tamamlanmıştır. Yapılan revizyon sadece  geriye kalan 3,5 parseli kapsamakta olup bu tip planlamalar kamu yararından çok kişilere yönelik düzenlemedir.

2)Müktesep hak kavramı daha önceden kazanılmış hakların korunması demektir. Bir önceki plan notlarında emsal %30 olduğu plan notları 3 maddesinde açıkça yazılmış başkaca bir not düşülmemiş olup yeni revize plan notunda müktesep haktan bahsedilerek kamusal terkler yapılmada brüt alan üzerinden emsal verileceğinden bahsedilmektedir, oysaki planlı alanlar imar yönetmeliği ikinci bölüm Genel Esaslar Başlığı altında 5. Maddenin 5. Fıkrası “Taban alanı ve Emsal hesabı net imar parseli üzerinden yapılır” ifadesi bulunmaktadır.Dolayısıyla Kamusal terklerin bedelsiz yapılması hakkında bir hüküm imar plan notunda bulunmadığından yapılan bu düzenleme planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırıdır.

3)Söz konusu emsal düzenlemesi ile 0,45 emsal üzerinden brüt ve net emsal arasında 1700 m2 inşaat alan artmakta olup bu da net alanın %56 sına denk gelmektedir.

Yani terklerden sonra toplam emsal yasal olmayan bir şekilde % 56 ya çıkarılmış olacaktır.

4)Yine plan notlarına özel proje alanında yapı saçak kotu 11,50 mtyi kat adedi 2 katı geçemez bu alanlarda asma kat ve çatı yapılamaz denmektedir.Oysa;

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde 2 kat yüksekliği 6,50 mt olup asma katlı binalarda zemin kat en az 5,50 yapılır denmekte olup 11,50 mt Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre yaklaşık 4 kata isabet ekmektedir. Asma kat yapılmayacaksa 2 katlı binaya verilen bu yükseklik ileride yapılara kaçak asma  kat yapma olanağı getirecektir, oysaki 2 kata uygun farklı fonksiyonlardaki yapı yükseklikleri de düşünülerek maksimum kat yüksekliği verilmelidir. Bu yükseklikte Planlı alanlar imar yönetmeliğinde Madde 28 1. Fıkra a bendinde uygulama imar planında daha fazla belirtilmemiş ise döşeme üst kotunda döşeme üst kotuna olmak üzere en fazla zemin katlarla 4,50 mt, asma katlı zemin katlarda 5,50 mt yapılır denmektedir. Plan notlarında asma kat yapılamayacağından dolayı zemin katta en fazla 4,50 mt yükseklik verilebilir.

Aynı yönetmeliğin 28. Maddesinin 2. Fıkrası ise bu maddede belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planları da bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği yeniden değerlendirilinceye kadar uygulamalar 1. Fıkrada belirtilen kat yüksekliklerine göre yapılır denmektedir.

Dolayısıyla asma katı olmayan yapılarda 4,50mt üzerinde yükseklik verilmesi planlı alanlar imar yönetmeliği 28. Maddesine aykırıdır.

5)Bölgesel olarak yapılaşma göz önüne alındığında sahil bandı yapılaşmaya açılarak kentin prestij noktalarından biri olan bu bölge yaklaşık 4 katlı (11,50 mt) bir imar ile yeniden düzenlenmek suretiyle mevcut tek katlı yapıların da getirilen emsal avantajları ile yenilenerek aşırı bir yoğunluk oluşturulmasının önü açılmış olacaktır. Bu nedenle mevcut yolan trafik yükü artacak artan yeni yapılaşma ve yeniden yapılaşmalar  alt yapı -  sosyal  donatılar, trafik v.s. gibi kamusal hizmetleri aksatacak ve kentin o bölgesinde yaşamsal zorluklar ortaya çıkacaktır.

6)Yapılan yeni Nazım İmar Plan tadilatı Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği 5.7. ve 11. Maddelerine de aykırıdır.

Tüm bu nedenlerle anılan 2018/14 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilerek mevcut yürürlükteki Nazım İmar Plan hükümlerinin uygulamaya devam edilmesi talebimizdir.05.02.2018    

PAYLAŞ